English      繁體中文      简体中文      日本語      Tiếng Việt

TRANG ĐĂNG NHẬP GIÁO VIÊN
TRANG ĐĂNG NHẬP GIÁO VIÊN
   
E-mail:

Mật khẩu:

Các chức năng có sẵn bao gồm: giao bài tập, đánh dấu bài tập, chấm điểm bài tập, tìm hiểu điểm yếu khi viết của họ viên, theo dõi lịch sử học tập, tìm hiểu sự tiến bộ của kỹ năng viết và thu thập tài liệu giảng dạy và nghiên cứu.


E-mail QBook thông tin sau để mở tài khoản giáo viên của bạn:
  • 1. MÔN HỌC: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN
  • 2. Mật khẩu
  • 3. Địa chỉ email
  • 4. Tên tổ chức và đơn vị
  • 5. Tên giáo viên
  • 6. Tên các lớp sẽ mở

Thêm từ QBook.org
QBook.org